+34 971 38 78 05 (Bureau)    +34 606 74 26 80 (Bateaus) 
+34 686 38 52 00 (Activités aquatiques)

Politique de confidentialité

Surf & Sail Menorca es compromet a protegir la seva privadesa i aplicar tècniques que li proporcionen una experiència en línia potent i segura. Aquesta Declaració de privacitat s’aplica al lloc web Surf & Sail Menorca i regula la recollida i l’ús de dades. Mitjançant l’ús del lloc web Surf & Sail Menorca, vostè accepta les pràctiques de dades descrites en aquesta declaració.

Recopilació de la vostra informació personal

Surf & Sail Menorca recopila informació d’identificació personal, com ara la vostra adreça de correu electrònic, el nom, l’adreça de casa i el número de telèfon.

També hi ha informació sobre el maquinari i el programari de l’ordinador que es recull automàticament del proveïdor. Aquesta informació pot incloure: la vostra adreça IP, tipus de navegador, noms de domini, temps d’accés i adreces de llocs web referents.

Surf & Sail Menorca no es fa responsable de les declaracions de privadesa o d’altres continguts en llocs web fora dels llocs web de Surf & Sail Menorca.

Ús de la vostra informació personal

Recopilem i utilitzem la vostra informació personal per operar el lloc web Surf & Sail Menorca i lliurar els serveis que ha sol·licitat. Surf & Sail Menorca també utilitza la vostra informació d’identificació personal per informar-vos d’altres productes o serveis disponibles i dels seus afiliats.

Surf & Sail Menorca no ven, ni lloga ni lloga les seves dades de clients a tercers. Surf & Sail Menorca pot, de tant en tant, contactar-vos en nom de partners comercials externs sobre una oferta particular que us pot interessar. En aquests casos, la seva única informació d’identificació personal (correu electrònic, nom, adreça, número de telèfon) no es transfereix a tercers.

Surf & Sail Menorca no utilitza ni divulga informació personal confidencial, com ara raça, religió o afiliació política, sense el vostre consentiment explícit.

El lloc web Surf & Sail Menorca revelarà la seva informació personal, sense previ avís, només si ho requereix per llei o en la creença de bona fe que aquesta acció és necessària per: ajustar-se a la llei o complir amb el procés legal ofert Surf & Sail Menorca o el lloc; protegir i defensar els drets o la propietat de Surf & Sail Menorca; i, actuar sota circumstàncies exigents per protegir la seguretat personal dels usuaris de Surf & Sail Menorca, o del públic.

Ús de galetes

El lloc Surf & Sail Menorca utilitza « cookies » per ajudar-vos a personalitzar la vostra experiència en línia. Una cookie és un fitxer de text que es col·loca al vostre disc dur per un servidor de pàgines web. Les cookies no es poden utilitzar per executar programes o lliurar virus a l’ordinador. Les galetes se us assignen de manera exclusiva i només podeu llegir-lo per un servidor web al domini que us ha emès la galeta.

Un dels propòsits principals de les galetes és proporcionar una característica de comoditat per estalviar-vos temps. El propòsit d’una galeta és indicar al servidor web que ha retornat a una pàgina específica. Per exemple, si personalitzeu les pàgines de Surf & Sail Menorca, o registreu-vos al lloc o serveis de Surf & Sail Menorca, una cookie us ajuda a Surf & Sail Menorca a recuperar la vostra informació específica en visites posteriors. Això simplifica el procés de registre de la vostra informació personal. Quan torneu al mateix lloc web, la informació que heu proporcionat anteriorment es pot recuperar, de manera que podeu utilitzar fàcilment les funcions que heu personalitzat.

Podeu acceptar o rebutjar cookies. La majoria dels navegadors web accepten automàticament les cookies, però normalment podeu modificar la configuració del vostre navegador per rebutjar les cookies si ho preferiu. Si decidiu rebutjar les cookies, pot ser que no pugueu experimentar completament les característiques interactives dels llocs web que visiteu.

Seguretat de la vostra informació personal

Surf & Sail Menorca assegura la vostra informació personal d’accés no autoritzat, ús o divulgació. Surf & Sail Menorca garanteix la informació d’identificació personal proporcionada en servidors d’ordinador en un entorn controlat i segur, protegit d’accessos, usos o divulgació no autoritzats. Quan la informació personal es transmet al lloc web, es protegeix mitjançant l’ús del xifrat, com el protocol Secure Socket Layer (SSL).

Vimeo

Incloem videos de la plataforma Vimeo de Vimeo Inc., Atenció: Departament Legal, 555 West 18th Street Nova York, Nova York 10011, EUA. Política de privadesa: https://vimeo.com/privacy. Vimeo pot utilitzar Google Analytics i consultar la política de privadesa (https://www.google.com/policies/privacy) i les opcions d’exclusió de Google Analytics (https://tools.google .com / dlpage / gaoptout? hl = DE) o la configuració d’ús de dades de Google amb finalitats de comercialització (https://adssettings.google.com/.).

YouTube

Incorporem els vídeos a la plataforma YouTube de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, EUA. Política de privadesa: https://www.google.com/policies/privacy/, opt-out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Canvis a aquesta declaració

Surf & Sail Menorca ocasionalment actualitzarà aquesta declaració de privacitat per reflectir els comentaris de les empreses i els clients. Surf & Sail Menorca us encoratja a revisar periòdicament aquesta declaració per estar informat de com Surf & Sail Menorca protegeix la vostra informació.

Informació de contacte

Surf & Sail Menorca dóna la benvinguda als vostres comentaris sobre aquesta declaració de privacitat. Si creieu que Surf & Sail Menorca no s’ha adherit a aquesta declaració, contacteu amb Surf & Sail Menorca a través del seu correu electrònic. Utilitzarem esforços comercialment raonables per determinar ràpidament i solucionar el problema.

Surf & Sail Menorca s’engage à protéger votre vie privée et à appliquer des techniques qui vous offrent une expérience en ligne puissante et sécurisée. Cette déclaration de confidentialité s’applique au site Web du Surf & Sail Menorca et régit la collecte et l’utilisation des données. En utilisant le site Web de Surf & Sail Menorca, vous consentez aux pratiques de données décrites dans cette déclaration.

Collecte de vos informations personnelles

Surf & Sail Menorca recueille des informations personnellement identifiables, telles que votre adresse e-mail, votre nom, votre adresse personnelle et votre numéro de téléphone.

Il existe également des informations sur le matériel et les logiciels de votre ordinateur qui sont automatiquement collectés auprès du fournisseur. Ces informations peuvent inclure: votre adresse IP, le type de navigateur, les noms de domaine, les heures d’accès et les adresses de sites Web de référence.

Surf & Sail Menorca n’est pas responsable des déclarations de confidentialité ou d’autres contenus sur les sites Web en dehors des sites Web de Surf & Sail Menorca.

Utilisation de vos informations personnelles

Nous collectons et utilisons vos informations personnelles pour gérer le site Web du Surf & Sail Menorca et fournir les services que vous avez demandés. Surf & Sail Menorca utilise également vos informations personnellement identifiables pour vous informer des autres produits ou services disponibles et de ses sociétés affiliées.

Surf & Sail Menorca ne vend, loue ou loue pas ses informations clients à des tiers. Surf & Sail Menorca peut, de temps à autre, vous contacter au nom de partenaires commerciaux externes au sujet d’une offre particulière qui pourrait vous intéresser. Dans ces cas, vos informations personnelles identifiables uniques (adresse e-mail, nom, adresse, numéro de téléphone) ne sont pas transférées au tiers.

Surf & Sail Menorca n’utilise ni ne divulgue des informations personnelles sensibles, telles que la race, la religion ou les affiliations politiques, sans votre consentement explicite.

Le site Web Surf & Sail Menorca divulguera vos informations personnelles, sans préavis, seulement si cela est requis par la loi ou de bonne foi que cette action est nécessaire pour: se conformer aux édits de la loi ou se conformer à la procédure légale servie sur Surf & Sail Menorca ou le site; protéger et défendre les droits ou la propriété du Surf & Sail Menorca; et, agir dans des circonstances urgentes pour protéger la sécurité personnelle des utilisateurs du Surf & Sail Menorca, ou du public.

Utilisation des cookies

Le site Surf & Sail Menorca utilise des « cookies » pour vous aider à personnaliser votre expérience en ligne. Un cookie est un fichier texte placé sur votre disque dur par un serveur de pages Web. Les cookies ne peuvent pas être utilisés pour exécuter des programmes ou transmettre des virus à votre ordinateur. Les cookies vous sont uniquement attribués et ne peuvent être lus que par un serveur Web du domaine qui vous a envoyé le cookie.

L’un des principaux objectifs des cookies est de fournir une fonctionnalité pratique pour vous faire gagner du temps. Le but d’un cookie est de dire au serveur Web que vous êtes revenu sur une page spécifique. Par exemple, si vous personnalisez les pages du Surf & Sail Menorca, ou si vous vous enregistrez sur le site ou les services du Surf & Sail Menorca, un cookie aide le Surf & Sail Menorca à vous rappeler vos informations spécifiques lors des visites ultérieures. Cela simplifie le processus d’enregistrement de vos informations personnelles. Lorsque vous revenez sur le même site Web, les informations que vous avez précédemment fournies peuvent être récupérées, ce qui vous permet d’utiliser facilement les fonctionnalités que vous avez personnalisées.

Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies. La plupart des navigateurs Web acceptent automatiquement les cookies, mais vous pouvez généralement modifier les paramètres de votre navigateur pour refuser les cookies si vous préférez. Si vous choisissez de refuser les cookies, vous risquez de ne pas pouvoir profiter pleinement des fonctionnalités interactives des sites Web que vous visitez.

Sécurité de vos informations personnelles

Surf & Sail Menorca sécurise vos informations personnelles contre l’accès, l’utilisation ou la divulgation non autorisée. Le Surf & Sail Menorca sécurise les informations personnelles identifiables sur des serveurs informatiques dans un environnement contrôlé et sécurisé, protégé contre l’accès, l’utilisation ou la divulgation non autorisés. Lorsque des informations personnelles sont transmises au site Web, elles sont protégées par l’utilisation du cryptage, tel que le protocole SSL (Secure Socket Layer).

Vimeo

Nous incluons des vidéos de la plateforme Vimeo de Vimeo Inc., Attention: Service juridique, 555 West 18th Street New York, New York 10011, États-Unis. Politique de confidentialité: https://vimeo.com/privacy. Nous attirons votre attention sur le fait que Vimeo peut utiliser Google Analytics et se référer aux règles de confidentialité (https://www.google.com/policies/privacy) et aux options de désactivation de Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage / gaoptout? hl = DE) ou les paramètres d’utilisation des données de Google à des fins de marketing (https://adssettings.google.com/.).

Youtube

Nous intégrons les vidéos sur la plate-forme YouTube de Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, États-Unis. Politique de confidentialité: https://www.google.com/policies/privacy/, désactivez-la: https://adssettings.google.com/authenticated.

Modifications de cette déclaration

Surf & Sail Menorca mettra occasionnellement à jour cette déclaration de confidentialité pour refléter les commentaires de l’entreprise et des clients. Surf & Sail Menorca vous encourage à consulter périodiquement cette déclaration pour être informé de la façon dont le Surf & Sail Menorca protège vos informations.

Coordonnées

Le Surf & Sail Menorca vous souhaite la bienvenue commentaires concernant cette déclaration de confidentialité. Si vous pensez que Surf & Sail Menorca n’a pas adhéré à cette déclaration, veuillez contacter Surf & Sail Menorca par e-mail. Nous déploierons des efforts commercialement raisonnables pour déterminer et résoudre rapidement le problème.